Angeltveitvegen

Angeltveitvegen

Detaljreguleringsplan for Angeltveitvegen, gnr 23 bnr 6 m. fl. Angeltveit – Fjell kommune vart godkjent i kommunestyret i Fjell kommune 26. oktober 2017

Angeltveitvegen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Angeltveitvegen, gnr. 23, bnr. 6, m. fl. – Angeltveit, Fjell kommune.