Publisert:

Ådnevikvarden

Detaljreguleringsplan for Ådnevikvarden vart vedteken i Øygarden kommunestyre 19. juni 2019.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av tiltakshavar Vacuri AS.

Planområdet er på 32,4 daa og ligg på Alvøyna ved Tjeldstø, nord i Øygarden kommune. Planområdet består av ein ubygt høgde med fjell og spreidd vegetasjon, i tillegg til nokre myrområde. Området ligg nært knytt til Tjeldstø og servicetilbod ein finn der. Planforslaget legg til rette for etablering av 19 bueiningar beståande av einebustader og rekkehus. Det er lagt vekt på tilpassing til landskap, eksisterande busetnad, og store og gode felles ute- og leikeareal i planen, samt infrastruktur som skal ivareta trygge samanhengar.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.