Sætreviki

På vegne av tiltakshavar Sprengsneset Fritidspark AS vil Ard arealplan as med dette varsle om mindre endring, evt. reguleringsendring av planid 20060003 Sætreviki hyttefelt. Gjennomgang av merknader etter høyring vil avgjere om det vert ei mindre endring eller reguleringsendring.

Tjeldstø

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vart det varsla om at det skulle setjast i gong endring av planID 125920120003, reguleringsplan for Tjeldstø og at endringa omfatta gnr. 52, bnr. 142 m. fl., Øygarden kommune. Planarbeidet har no vist at det er naudsynt å utvide og endre plangrensa noko.