Publisert:

Frist er satt til:

17. august 2019

Ture Nermans vei/ Smia

VARSEL OM NY OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles ny oppstart av reguleringsplan for Ture Nermans vei/Smia, gnr. 22 bnr. 177, m. fl., Bergen kommune.

I november 2014 ble planarbeidet for Ture Nermans vei avsluttet ettersom komplett planforslag ikke var sendt inn innen rimelig tid etter avholdt oppstartsmøte (avholdt 01.01.13). Prosessen med å lage nytt planforslag er nå i gang. I den forbindelse er det gitt innspill fra kommunen om å inkludere grøntarealer øst for planområdet. Årsaken er å sikre grøntarealet og tilrettelegge for sti til bussholdeplass. I tillegg vil planområdet utvides mot nord for å ivareta eksisterende grønnstrukturer mellom eksisterende boligblokker. Det vil også være aktuelt å vurdere en felles parkeringsløsning for eksisterende blokk i nord og den planlagte bolig- og næringsbebyggelsen. Planområdet er utvidet mot vest for å vurdere oppgradering av gangforbindelser.

Planen har fått ny arealplan-ID 66360000.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Soltveit Administrasjon AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med En-til-en Arkitekter AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er utvidet fra ca. 7,34 daa til en størrelse på ca. 15,34 daa. Området ligger i Ture Nermans vei i Fyllingsdalen, sør for Orrtuvatnet. Området er regulert til mindre butikk og grøntareal (planID: 11320000) og inneholder i dag et næringsbygg med blant annet dagligvare. I gjeldende KPA er området avsatt som byfortettingssone.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsen innenfor planområdet og legge til rette for en blokk med bolig, samt videreføre dagens næring/forretning i ny underetasje.

Planprosessen vil gi endelig svar på antall enheter, men foreløpige vurderinger tilsier at planen kan legge til rette for mellom 30 og 50 nye boligenheter. Fagetaten har lagt til grunn en føring på maks 4 etasjer bolig over terreng. I tillegg vil det legges til rette for parkering og næring i underetasjer.

Planområdet har blitt utvidet for å ivareta eksisterende grøntarealer og gangstier, samt vurdere mulighetene for et felles underjordisk parkeringsanlegg med naboer i nord. Reguleringsplanen skal sikre at grøntarealene øst for eksisterende bebyggelse blir ivaretatt som grøntareal og sikre tilretteleggelse av sti til bussholdeplass. I tillegg skal grønnstrukturen i nord ivaretas.

Et viktig tema for planarbeidet vil være å sikre tilstrekkelig og gode uteoppholdsarealer med tilfredsstillende størrelse og kvalitet for nye boenheter.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Merknader som var sendt inn til forrige planoppstart vil følge saken videre. Gjelder din merknad samme forhold som sist skal det derfor ikke være behov for å sende innspill på nytt.

Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill (også fra prosessen startet i 2013) vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 17.08.2019 (7 uker).

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

17. august 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Reguleringsendring Sætveit

Frist:

7. april 2022

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På […]
Planavgrensing -Sande, Gulen

Frist:

31. desember 2022

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Hva viser kartet?

Frist:

26. januar 2024

Detaljregulering for Haugaseto, Øygarden kommune

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]