Publisert:

Troldhaugvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 41 bnr. 636 mfl. Troldhaugvegen i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
T & D Holding AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet, i samarbeid med Grung arkitektur as.

Planområdet:
Planområdet ligger sentralt plassert på Hop i Fana bydel, og omfatter gnr. 41. bnr. 636 mfl. Planområdet ligger i nærheten av gode gang- og sykkelforbindelser, samt gode kollektivdekning. Bybanestoppet på Hop ligger i gangavstand, ca 700 m fra planområdet. Innenfor planområdet er det i dag eneboliger, og nabobebyggelsen består av leilighetsbygg og eneboliger.

I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er området satt av til bebyggelse og anlegg. I kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun med planid 15700000 er området avsatt til eksisterende boligområde. Planområdet er ikke regulert i noen reguleringsplan.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og å legge til rette for boliger – blokkbebyggelse. Det legges opp til at eksisterende enebolig på gnr 41 bnr 636 rives. Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp, og det vurderes derfor å legge rette for en relativt høy utnyttelse.

Det vil i planarbeidet vurderes å regulere gangforbindelse frem til gang- og sykkelvegen vest for planområdet.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 30.10.2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]

Skautakleiv

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, […]

Planavgrensing -Sande, Gulen

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]


Publisert