Publisert:

Frist er satt til:

27. desember 2019

Schweigårds vei

VARSEL OM UTVIDET PLANGRENSE.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles det om utvidelse av plangrense for reguleringsplanarbeid for Årstad, gnr. 160 bnr. 397 mfl. Schweigårds vei i Bergen kommune.

Planområdet er utvidet til å inkludere gnr. 160 bnr. 410 og deler av gnr. 160 bnr. 401.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Husbyggerens Innkjøpskontor AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Minde i Årstad bydel, øst for Wergeland bybanestopp. Det ligger i et etablert boligområde med eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Etter utvidelsen omfatter planområdet i hovedsak eiendommene gnr. 160, bnr. 368, 396, 397, 398 og 410 hvor det i dag ligger en gangvei, et bo- og servicesenter (eldrebolig), to eneboliger, en tomannsbolig og garasjer. I tillegg er veiareal og deler av naboeiendommer til vei inkludert i planområdet for at en skal kunne vurdere frisiktsoner. Eiendommer som er inkludert for dette formålet er gnr. 160, bnr. 217, 239, 244, 273, 312, 367 og 401.

Gnr. 160 bnr. 410 er inkludert i planområdet for å øke antallet nye boligbygg fra to til tre. Gnr. 160 bnr. 401 er inkludert for å sikre frisiktsoner på grunn av adkomst til renovasjon og parkering via Bendixens vei. Planområdet er utvidet fra ca. 6,8 daa til ca. 8,2 daa.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til byfortettingssone (BY2). Gnr. 160, bnr. 368 er avsatt til offentlig passasje i reguleringsplan for Bendixens vei – Scweigårds vei, passasje (arealplan-ID 10180000) fra 1947. Gnr. 160 bnr. 396 er avsatt til aldersbolig i reguleringsplan for Schweigårds vei 51, regulering av gamlehjemstomt (arealplan-ID 3890000) fra 1974. Gnr. 160 bnr. 397, 398 og 410 er avsatt til boligbebyggelse i reguleringsplan for Schweigårds vei 47, 51 og 53 (arealplan-ID 10570000) fra 1951. Resterende areal er regulert i plan for Bergensdalens midtre del (arealplan-ID 2000) fra 1923.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og å legge til rette for boliger i blokkbebyggelse på gnr. 160 bnr. 397, 398 og 410. Det legges opp til at eksisterende boliger og garasjer i planområdet rives. Tilkomst til nye boliger er planlagt fra Schweigårds vei. Parkering er foreslått under ny bebyggelse med tilkomst fra Bendixens vei. Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp, og det vurderes derfor å legge til rette for en relativt høy utnyttelse. Planavgrensningen er satt i samråd med Bergen kommune.
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Merknader som var sendt inn til forrige planoppstart vil følge saken videre. Gjelder din merknad samme forhold som sist skal det derfor ikke være behov for å sende innspill på nytt.

Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 27.12.2019.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

27. desember 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Børøy

Frist:

22. februar 2022

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]

Frist:

27. august 2023

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. […]
Skautakleiv

Frist:

28. mars 2023

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for […]
Utvidet planavgrensning_Lygra

Frist:

7. oktober 2022

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren […]