Publisert:

Midtunhaugen

Utvidelse av tidligere varslet planområde. Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i 2014, for detaljreguleringsplan «Fana, gnr. 43 bnr. 315 m.fl., Midtunhaugen, Bergen kommune», planid 63730000. Planen ble varslet i henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8. Det ble varslet med brev til offentlige instanser og naboer, og på nettsiden til Ard arealplan den 10.03.2014, samt i Bergens tidende den 12.03.2013. Merknadsfrist var 30.04.2014.

Planområdet utvides nå for se på en kobling for gående og syklende fra bnr. 315 og ned til fylkesveg 185 Hardangervegen.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Zurhaar & Rubb AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med b+b arkitekter as er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er på ca. 14,5 daa og ligger sentralt i Fana bydel like vest for Nesttun sentrum i et område hvor man finner både bolig og næring. Innenfor planområdet finnes i dag eksisterende næringsbebyggelse og en barnehage.

Dagens planstatus for området:
Planområdet er regulert i gjeldende planid 30240000 til industriareal og avsatt i kommuneplanens arealdel til næringsbebyggelse.

Planen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for kontor, og regulere området til næringsformål.

Ny informasjon ved utvidelse av planområdet:
Det er i det pågående planarbeidet i Midtunhaugen avdekket behov for å utvide planområde noe. Dette er for å kunne få regulert inn en snarvei for gående og syklende, fra planområdet (bnr. 315) og ned mot fylkesvei 185 Hardangervegen.

Flyfoto fra 1951 viser at det har vært en veitilkomst inn på tomten som reguleres fra gammelt av. En har ikke funnet opplysninger som tilsier at veiretten er fjernet.

Der hvor snarveien er tenkt, går det i dag en gruset vei som er omtrent 2-2,5 meter bred. Veien gir tilkomst til to eneboliger (Hardangervegen 20 A og 24), og har avkjørsel til fylkesveien. Veien grenser i tillegg til to tomter som er bebygd med eneboliger (Hardangervegen 18 B og C), og til to tomter som blir brukt til industri. Den ene av industritomtene er bebygd med et industribygg (Hardangervegen 20), og den andre er brukt til parkering (gnr. 43, bnr. 59). Industribygget, med tilhørende parkeringsplass, har adkomst direkte til fylkesveien. Boligtomtene har tilkomst fra en vei som går parallelt med den omtalte tilkomstveien.

I utvidelsen har en tatt hensyn til del av en eksisterende reguleringsplan som ligger her, som ikke er opparbeidet. Dette er plan for «Søndre innfartsåre, tilførselsvei Hop-Midtun» (planid: 5120300). Se utsnitt til høyre. Det vil bli aktuelt å endre denne reguleringen. Arealet er her regulert til «felles vei», med en bredde på opptil 10 meter. Intensjonen med omreguleringen er å regulere denne til gangveg med tillatt kjøring til eiendommer som bruker denne vegen i dag.

Eiendommene som blir berørt av utvidelsen er gnr. 43, bnr. 18, 26, 59, 60, 65, 285, og 286. Utvidelsen er vist på vedlagt kart.

Merknader til varsel om utvidet planområde:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 5. mai 2015.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. 208, Bnr. 216, Rollandslia, bofellesskap, Reguleringsplan i Bergen kommune. PlanID: […]

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]

Planavgrensing -Sande, Gulen

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]