Publisert:

Frist er satt til:

10. januar 2019

Lille Skjolddalen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr.40 bnr. 520 mfl. Lille Skjolddalen i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Orion Prosjekt AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet, i samarbeid med En til En Arkitekter AS.

Planområdet:
Planområdet ligger på Skjold i Fana bydel. Planområdet består i hovedsak av tre bebygde eiendommer (gnr./bnr. 40/518, 40/519 og 40/520). Planområdet omfatter eksisterende snarvei som går mellom Lille Skjolddalen 22 og Lille Skjolddalen 6, snarveien gir tilkomst til bybanestoppet Mårdalen. Den kommunale veien Lille Skjolddalen er inkludert i planområdet, i tillegg til enkelte tilgrensende eiendommer slik at en skal kunne vurdere utvidelse av vei med fortau og frisiktsoner til vei. Det er utarbeid en trafikkanalyse for planarbeidet.

Planområdet ligger i et etablert boligområde med eneboliger og rekkehus. Innenfor planområdet er det i dag tre eneboliger med tilhørende garasjeanlegg.
I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er området satt av til nåværende sentrumsformål samt bebyggelse og anlegg. Kommuneplanens arealdel 2018 er under arbeid, og her er arealet regulert til byfortettingssone. Planområdet er noe berørt av hensynssone for veistøy – gul sone. Planområdet er regulert i plan for Fana, gnr 40 bnr 43, Lille Skjolddal (arealplan-ID 30340000) fra 1956. Her er området i hovedsak avsatt til eneboligbebyggelse.

Planområdet er på ca. 9,1 daa.

Planen sitt formål:
Det er først og fremst gbnr. 40/518 og 40/520, som planlegges for fortetting. Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og legge til rette for leilighetsbygg. Eksisterende boliger innenfor eiendommene planlegges revet. En vil i planprosessen vurdere om gbnr. 40/519 skal reguleres med en økt utnyttelsesgrad og eventuelt også med endret bebyggelse. I så tilfelle vil det også kunne bli aktuelt at bebyggelsen på denne eiendommen rives. Parkering planlegges løst i et parkeringsanlegg med tilkomst fra nordlig side av gbnr. 40/520. Prosjektet legger derfor ikke til rette for en større trafikkøkning på den kommunale veien opp til dagens avkjørsel til gbnr. 40/518, 519 og 520.

Planområdet inkluderer noe areal som grenser til vei. Hensikten med dette er å kunne regulere utvidelse av vei, fortau samt frisiktsoner til vei. Planavgrensningen er satt noe mer omfattende enn det prosjektet kan ha behov for. Arealbehovet vil fremkomme gjennom planprosessen.

Planarbeidet vil se til forslag til ny kommuneplan når det gjelder utnyttelse, mengde på felles og privat uteoppholdsareal og antall parkeringsplasser.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon, blant annet trafikkanalysen, ligger som vedlegg til denne saken. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 10. januar 2019.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

10. januar 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Molløesmauet

Frist:

29. april 2022

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Frist:

15. oktober 2023

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, […]
Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Frist:

24. mars 2023

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring […]
Skautakleiv

Frist:

28. mars 2023

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for […]