Arnatveitvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Arna, gnr. 287, bnr. 62, m fl. Arnatveitvegen i Bergen kommune.
Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Arne Handelslag Ll er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er ubebygd og grenser i øst til Arnatveitvegen like ved Arna treningssenter. I sør og vest grenser planområdet til boliger. I nord grenser området til krysset mellom Struthaugen og Arnatveitvegen. Planområdet er på 4,32 daa.

Dagens planstatus for området:
Planområdet ligger som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Planområdet er omfattet av kommunedelplan for Indre Arna og ligger også der som byggeområde.

Planen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boligbygging samt infrastruktur knyttet til dette.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 13. juli 2013.

Videre saksgang:
Etter meldingsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler