Publisert:

Vedlagte Filer:

Vedtatt reguleringsplan – Svena fritidsbustader

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i Radøy i møte 03.03.2016 reguleringsplan for Svena fritidsbustader.

Rådmannen i Radøy skriv i si innstilling til kommunestyret mellom anna at:

Planområdet for detaljplan for Svena ligg som ein liten del av reguleringsplan for Rossnes, i søraustre hjørnet. Eigedomen er i dag bygt med eit gamalt våningshus som no vert nytta som fritidsbustad og eit naust. Arealet er byggjeområde i eksisterande reguleringsplan og kan utnyttast til fleire fritidsbustader etter gjeldande plan. Eigarane av eigedomen vil endre på plasseringa av tomtane, leggje til 1 hytte og 1 naust samt etablere gangveg til sjø og anlegg for småbåtar. Dette ligg inne i den nye detaljplanen for Svena. Radøy kommune har vore positiv til fortetting av eksisterande hytteområde. Plandokumenta er slik rådmannen vurderer det i tråd med krav satt i plan- og bygningslova. Dokumenta er lesevennlege og gode, kart er levert på rett digital form.

Tiltakshavar har vore Kjell Bjorøy og Ard arealplan har stått for planarbeidet.

 

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.


Publisert