fritidsbustad

Utvidet planavgrensning_Lygra

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Det vart varsla om brev til offentlege instansar og naboar, og på nettsida til ard arealplan AS, samt i Strilen den 11.01.2022. Merknadsfrist var 22.02.2022. Planområdet utvidast…

Vedtatt reguleringsplan – Svena fritidsbustader

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i Radøy i møte 03.03.2016 reguleringsplan for Svena fritidsbustader.