Tjeldstø bustadblokk

Detaljreguleringsplan for Tjeldstø bustadblokk vart godkjent i kommunestyret i Øygarden kommune den 26.09.2018.

Vacuri AS er forslagsstiller for planen.

I planframlegget er det lagt opp til moglegheit for opparbeiding av 30 bustadeiningar fordelt på ein eller fleire lågblokkar.

Planområdet ligg sentralt plassert på Tjeldstø, som er eit viktig nærsenter i Øygarden kommune. Området er ubygd og grenser blant anna til forretning/daglegvarehandel, post i butikk, næring og idrettsanlegg. I planframlegget er det lagt opp til moglegheit for opparbeiding av 30 bustadeiningar fordelt på ein eller fleire lågblokkar. Det er i tillegg opna for eit alternativt scenario der det vert etablert forretning i heile/delar av første etasje. Det er sikra godt med grøntområde i planframlegget og det er lagt til rette for gode koplingar mot daglegvarehandel og kollektivterminal i vest og skule, barnehage og idrettsplass i nord.

 

Skriv ut