Publisert:

Vedlagte Filer:

Svena

Reguleringsplan for Svena fritidsbustader vart vedteke i kommunestyret i Radøy 3. mars 2016.Planen legg til rette for nye fritidsbustader og småbåtanlegg.

Rådmannen i Radøy skriv i si innstilling til kommunestyret mellom anna at:

Planområdet for detaljplan for Svena ligg som ein liten del av reguleringsplan for Rossnes, i søraustre hjørnet. Eigedomen er i dag bygt med eit gamalt våningshus som no vert nytta som fritidsbustad og eit naust. Arealet er byggjeområde i eksisterande reguleringsplan og kan utnyttast til fleire fritidsbustader etter gjeldande plan. Eigarane av eigedomen vil endre på plasseringa av tomtane, leggje til 1 hytte og 1 naust samt etablere gangveg til sjø og anlegg for småbåtar. Dette ligg inne i den nye detaljplanen for Svena. Radøy kommune har vore positiv til fortetting av eksisterande hytteområde. Plandokumenta er slik rådmannen vurderer det i tråd med krav satt i plan- og bygningslova. Dokumenta er lesevennlege og gode, kart er levert på rett digital form.

Tiltakshavar har vore Kjell Bjorøy og Ard arealplan har stått for planarbeidet.

Tilsvarande

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.


Publisert