Publisert:

ROP Huset

Detaljreguleringsplan for ROP-Huset vart vedteken i Fjell kommunestyre 30. november 2017.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av Fjell kommune.

Føremålet med reguleringsendringa er å regulere om til bustad/kontor for menneske med rus og psykiatriproblem (ROP). Området vil bestå av kontor med om lag 17 kontorplassar, eit dagsenter og åtte bustader. Planarbeidet skal følgje opp vedtaket i kommunestyret den 25.09.14 om kjøp av eigedomen med hensikt å etablere bustader for menneske med rus og psykiatrilidingar.

Tilsvarande

Austmarka Øvre

Kvamsvåg

Reguleringsplan for Kvamsvåg, Lindås kommune

Sentrumsplan Eide

Reguleringsplan for Eide, Granvin herad

Keilen småbåthamn

Reguleringsplan for Keilen småbåthamn vart vedteke i kommunestyret i Lindås 16. juni 2016.


Publisert