ROP Huset

Detaljreguleringsplan for ROP-Huset vart vedteken i Fjell kommunestyre 30. november 2017.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av Fjell kommune.

Føremålet med reguleringsendringa er å regulere om til bustad/kontor for menneske med rus og psykiatriproblem (ROP). Området vil bestå av kontor med om lag 17 kontorplassar, eit dagsenter og åtte bustader. Planarbeidet skal følgje opp vedtaket i kommunestyret den 25.09.14 om kjøp av eigedomen med hensikt å etablere bustader for menneske med rus og psykiatrilidingar.

Skriv ut