Publisert:

Vedlagte Filer:

Landboden, Os kommune

Vedtatt planKommunestyret i Os vedtok områdereguleringsplan for Landboden 16. juni 2015. Planen er utarbeidd av Ard arealplan as i samarbeid med A/STAB as og b+b arkitekter as, for Os kommune og Bøe og Lepsøy Utbygging as.

Planen har til hensikt å utvikle Os sentrum som ein styrka handelsstad med å leggje til rette for fleire sentrumsnære bustader, fleire offentlege sentrumsnære parkeringsplassar, opprustning av infrastruktur og gode og trygge gangvegar. Sentrale tema i planarbeidet har vore kulturminne, flaumfare, dyreliv, grøntområde og trygge gangvegar.

Planforslaget regulerer nye bustadområde for 76 bustadeiningar, i tillegg kjem sentrumsføremål der det er opna for ein kombinasjon av bustader og næring. Planen regulerer òg ny aktivitetshall med kulturlokalar og moglegheiter for offentlege bustader. Elvepromenade er regulert gjennom heile planområdet og sikrar ålmenta tilgang til Oselva.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.