Publisert:

Eidet

Detaljreguleringsplan for Eidet, gnr. 36, bnr. 11 m.fl. Foldnes vart samrøystes vedteke i Fjell kommunestyre 26.05.2016.Planen legg til rette for oppføring av to bustadblokker med 19 bustadeiningar og tilhøyrande vegar, fortau, gangvegar, leikeplass, badeplass og parkering. Blokkene skal ha varierande høgder mellom 10,7 og 17,5 meter. Det er sikra opparbeiding og tilrettelegging av leikeplassen, uteopphaldsareala, gangvegane og badeplassen.

Tiltakshavar har vore Straume Mesterbygg AS.

Tilsvarande

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 


Publisert