Foldnes

Eidet

Detaljreguleringsplan for Eidet, gnr. 36, bnr. 11 m.fl. Foldnes vart samrøystes vedteke i Fjell kommunestyre 26.05.2016.

Eidet, Foldnes

Detaljreguleringsplan for Eidet, gnr. 36, bnr. 11 m.fl. Foldnes vart samrøystes vedteke i Fjell kommunestyre 26.05.2016.

Luren, Foldnes

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Luren, gnr. 36, bnr. 10, m. fl. – Foldnes, i Fjell kommune.