Publisert:

Perspektiv MAD_Perspektiv_01_utsnitt

Liavegen, boliger

Liavegen ble godkjent av Bergen bystyre 21.11.18

Planarbeidet startet opp høsten 2015 som et samarbeid mellom partene BOB Eiendomsutvikling AS som oppdragsgiver, Mad arkitekter og Ard arealplan. Planområdet har en attraktiv beliggenhet med hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner, turområder og kollektivbetjening. Under 400 meter fra planområdet har en tilgang til to ulike bussholdeplasser hvor det er avganger opp til hvert 5.minutt.

Planforslaget legger til rette for utbygging av 127 leiligheter i en kombinert småhus- og terrassebebyggelse på 3-8 etasjer. Planområdet består av to byggeområder med adkomst henholdsvis fra Liavegen og Liaflaten. Parkeringsareal skal anlegges under bakken.

Bebyggelsen vil fremstå som en moderne fortolkning av en landsby eller en husklynge med interne gater og samlingsplasser. Dette er med på å gi assosiasjoner til trehusbebyggelse i lignende terreng i for eksempel Sandviken eller i tradisjonelle klyngetun. Bebyggelsen skal tilpasse seg landskapet, ved at den følger terrenget opp mot Jonsokhaugen, og ikke blir for massivt mot Liavatnet. Bebyggelsen er delt opp av en passasje og gir rom for en grønn korridor som visuelt knytter sammen de grønne områdene langs Liavatnet og på Jonsokhaugen. I praksis knyttes Liavegen og Flaktveitvegen sammen ved at det etableres en ny passasje i form av en offentlig tilgjengelig trapp. Tilretteleggingen for offentlig tverrforbindelse mellom Liavegen og Flaktveitvegen vil være et godt tilbud også for dem som allerede bor i området. Denne utformes på en inviterende måte slik at trappen/gangvegen oppleves som en offentlig tilgjengelig snarvei.

Støy har vært en utfordring i prosjektet da denne kommer fra to sider da det er vei både nord og sør for planområdet. I prosjektet har en valgt å løse dette med støyskjermer med innslag av glass og med støyvoller i tillegg til tiltak i fasade. Støyskjermingstiltakene skal utformes slik at de forholder seg visuelt og estetisk til boligbebyggelsen og landskapet.

Et viktig moment i utviklingen av prosjektet er tilretteleggingen med utstrakt bruk av delingsøkonomi. Prosjektet legger til rette for to hybler som beboere i prosjektet kan låne/leie. Det er også lagt til rette for flere ulike fellesfunksjoner som bryggeri, treningsrom, snekkerverksted, lokaler til en kafé eller mindre spisested, vaskeanlegg for sykkel innendørs i kjelleren etc.

I innstillingen fra byråden er det trukket fram at prosjektet er godt tilpasset terreng og ikke framstår som dominerende. Derimot vil prosjektet oppleves som småhusbebyggelse på 2-4 etasjer. Videre står det at prosjektet framstår som godt gjennomarbeidet og godt tilpasset med hensyn til estetikk og arkitektur. Boligstørrelsen er variert og det legges til rette for tilstrekkelig med familieleiligheter, i tillegg til to felles hybler som kan leies av beboerne etter behov. Realisert prosjekt legger også godt til rette for gående og syklende.

I både KMBY og i Bystyret tok flere politikere til ordet for å fortelle at de likte prosjektet for Liavegen godt. Noen innspill til utdyping av foreslåtte bestemmelser ble også foreslått, men endelig vedtak ble i samsvar med innstillingen fra byråden.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]