Publisert:

Frist er satt til:

11. juni 2018

Wernersholmvegen 71-73

I henhold til plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr.41 bnr. 65 m.fl. Wernersholmvegen 71-73 i Bergen kommune.

Det har tidligere blitt varslet om reguleringsplanarbeid i 2012 og 2015, men planarbeidet ble stoppet. Nå starter nytt reguleringsplanarbeid for området. Varslingsbrevet går til berørte parter i tillegg til aktuelle offentlige instanser.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Med privat detaljreguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter §§ 12-1 og 12-3, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ, avklarer dette med kommunale styresmakter, og deretter utarbeider detaljreguleringsplan. Forslag til plan blir sendt kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for politisk vedtak.

Tiltakshaver:
Montasje Kompagniet AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as og SE-arkitektur AS er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger like ved og inneholder Hop Stasjon i Bergen og omfatter gnr. 41, bnr. 65 m.fl. Planområdet med utvidelse er vist i vedlagt kart. Innenfor planområdet finnes det 4 boliger, 1 næringsbygg og Hop stasjon. Øst for planområdet ligg det eneboliger mens i nord ligg Hop terrasse. Vest for planområdet går Troldhaugvegen.

Dagens planstatus for området:
Planområdet ligger som byggeområde i kommuneplanens arealdel, på grensen til senterområde S16 – Hop bybanestopp. I kommunedelplanen for Ny-Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun Vest er planområdet avsatt til bydel- og lokalsenter (Hop). Troldhaugvegen er regulert gjennom reguleringsplan fra 1976 (planid: 5120000).

Planens formål:
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å utvikle området med formål bolig og kontor. Planen legger til rette for ett bygg med bolig, kontor og forretningslokaler og gatetun på gatenivå like ved Hop Stasjon. Bygningsvolumet er tenkt med 4 etasjer i sør og 5 etasjer i nord. Som en konsekvens av dette skal en vurderer eierforholdet på den delen av Wernerholmsvegen som planområdet omfatter.
Undervegs i planprosessen har en i samarbeid med Bergen kommune – Etat for byggesak og private planer, kommet fram til at planområdet må sikre rasfare i området, Hop Stasjon og naboer i nord. Hop Stasjon er et viktig kulturminne. Det vil bli utarbeidet en skredfarevurdering av skråningen.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for tiltaket.

Merknader til oppstartmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Merknader og innspill som har kommet inn ved tidligere varslinger, vil følge plansaken og bli en del av merknadene i denne varslingen. Har du sendt inn merknader til tidligere varsling som omhandler samme forhold, er det ikke nødvendig å sende inn på nytt. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 11. Juni. 2018.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet. Deretter blir det sendt til Bergen kommune for saksbehandling.
Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

11. juni 2018
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Plankart Eidsøyra

Frist:

7. januar 2022

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart […]
Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]
Varselkart Børøy

Frist:

22. februar 2022

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]