Vollavegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan ARNA, GNR. 287, BNR. 942 M.FL., VOLLAVEGEN. BERGEN KOMMUNE. Planarbeidet innebærer endring av plan nr. 20040000 ARNA. GNR. 302, BNR. 5, ÅDNAMARKA, BOLIGOMRÅDE A.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Monster holding as er tiltakshaver.
Ard arealplan er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Vollavegen, i Arna bydel og omfatter to boligeiendommer og veiareal. Det er i hovedsak gnr. 287, bnr. 942 som skal reguleres. Gnr. 287, bnr. 327 er inkludert i planområdet, ettersom deler av denne eiendommen kan bli berørt. Veiareal er tatt med for å sikre frisikt og adkomst til planområdet.

Planen sitt formål:
Planens formål er å omregulere fra dagens bruk, som er eneboliger, til boligareal. Hensikten med denne omreguleringen er å tilrettelegge for at planområdet kan fortettes. 3 av 4 eksisterende boliger innenfor planens avgrensing, skal beholdes.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 04.10.2014.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler