Publisert:

Solheimsviken næringspark

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av endring, ev. mindre endring, av del av reguleringsplan ÅRSTAD, GNR 158 BNR 22 M. FL., SOLHEIMSVIKEN NÆRINGSPARK. BERGEN KOMMUNE. PLANID 115690100.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Mindre endringer i henhold til PBL § 28-1 nr. 2 avgjøres skjønnsmessig i hver enkelt sak.

Tiltakshaver:
Arenum Eiendom AS er tiltakshaver.
Ard arealplan er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Solheimsviken i Årstad bydel og omfatter areal utfylt i sjøen foran Utrustningsbygget.

Planen sitt formål:
Området er i dag regulert i reguleringsplan 115690100 ÅRSTAD, GNR 158 BNR 22 M. FL., SOLHEIMSVIKEN NÆRINGSPARK. Området er her regulert til messesenter, kontor, hotell og forretning, torg og gangvei.

I prosjekteringsarbeidet for nytt hotell og messesenter i samsvar med gjeldende regulering, er det sett behov for å endre gjeldende plan på noen områder. Hensikten med reguleringsendringen er å kunne innfri krav til tekniske installasjoner i bygninger, samt å unngå doble funksjoner i bygningene. Planarbeidet har til hensikt å endre planen på tre punkt:

– Byggeområdet trekkes ca. 4 meter lenger fra sjøen, samtidig som byggehøyden for 70 % av arealet økes med 1 meter. Siktlinjer vedtatt i gjeldende plan innskrenkes ikke.
– Areal satt av til gågate endres til byggeområde slik at hotell og messesenter kan dele på funksjoner som kjøkken, resepsjon, mingleareal etc.
– Gangveiområdet langs sjø utvides ca. 5 meter for en mindre del av kaifronten for å kunne etablere brygger langs sjøen for offentlig bruk. Det er ikke aktuelt å fylle mer ut i sjø enn i gjeldende plan.

Innkomne merknader vil være retningsgivende for om planendringen skal behandles som en endring eller mindre endring.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 21. juni. 2013.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet. Forslaget blir deretter sendt Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Varslingskart Akkjerhaugen

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i […]

Skautakleiv

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, […]

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]

Plankart Eidsøyra

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og […]