Skjoldpollen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal settast i gong detaljregulering for naustområde Skjoldpollen, gnr. 4, bnr.1, 16 m. fl., Øygarden kommune. Det vart varsla planoppstart for området i 2009, men planen for området vart ikkje utarbeida. Det blir derfor sendt ut ny varsling om planoppstart for regulering av det same området.

Reguleringsplan:
Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgjevnader. Ein reguleringsplan fastsett framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak.

Tiltakshavar og konsulent:
Singh Pandher Baljinder er tiltakshavarar.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligg ved Søre Skjoldpollen på austsida av fylkesveg 229. Området er i dag delvis utbygd av naust.  Planområdet er på ca.4,7 daa og er vist i vedlagt kart.
Planområdet er avsett til naustområde i gjeldande kommuneplan for Øygarden kommune 2006- 2014

Reguleringsplanen sitt føremål:
Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for nyetablering av 3-4 naust.

Merknadar til oppstartsmeldinga:
Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den kommande prosessen. Innspel eller merknadar som angår løysingar eller gjeld særlege behov kan sendast skriftleg til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikkje naudsynt å senda kopi av merknadar til Øygarden kommune. Alle mottekne dokument, merknadar og liknande vert sendt Meland kommune saman med planframlegget.

Merknadsfrist:
Frist for merknadar er satt til 29.07.2013.

Vidare saksgong:
Etter meldingsfristen vil sjølve planforslaget bli utarbeidd, og deretter sendt til Øygarden kommune for sakshandsaming. Etter første gangs sakshandsaming vert planen sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. Det vil då vere mogleg å komme med merknadar til planframlegget før vidare politisk handsaming.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler