Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Schweigårds vei

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Årstad, gnr. 160 bnr. 397 mfl. Schweigårds vei i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Husbyggerens Innkjøpskontor AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet, i samarbeid med Og Arkitekter.

Planområdet:
Planområdet ligger på Minde i Årstad bydel, øst for Wergeland bybanestopp. Planområdet ligger i et etablert boligområde med eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Planområdet omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 160, bnr. 368, 396, 397 og 398 hvor det i dag ligger en gangvei, et bo- og servicesenter (eldrebolig), to eneboliger og en garasje. I tillegg er veiareal og deler av naboeiendommer til vei inkludert i planområdet, for at en skal kunne vurdere frisiktsoner til vei. Eiendommer som er inkludert for dette formålet er gnr. 160, bnr. 217, 239, 244, 273, 312 og 367. Planområdet grenser til boligtomter og til Bendixens vei. Planområdet er på ca. 6,8 daa.

I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er området satt av til sentrumsformål (S11). 160, bnr. 368 er i reguleringsplan for Bendixens vei – Scweigårds vei, passasje (arealplan-ID 10180000) fra 1947 avsatt til offentlig passasje. 160, bnr. 396 er i reguleringsplan for Schweigårds vei 51, regulering av gamlehjemstomt (arealplan-ID 3890000) fra 1974 avsatt til aldersbolig. 160, bnr. 397 og 398 er i reguleringsplan for Schweigårds vei 47, 51 og 53 (arealplan-ID 10570000) fra 1951 avsatt til boligbebyggelse. Resterende areal er regulert i plan for Bergensdalens midtre del (arealplan-ID 2000) fra 1923.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og å legge til rette for boliger i blokkbebyggelse på gnr. 160, bnr. 397 og 398. Det legges opp til at eksisterende eneboliger og garasje i planområdet rives. Tilkomst til nye boliger er planlagt fra Schweigårds vei, via parkeringsplass på gnr. 160, bnr. 396. Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp, og det vurderes derfor å legge til rette for en relativt høy utnyttelse. Planavgrensningen er satt i samråd med Bergen kommune.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 14. februar 2018.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

 

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Frist:

22. februar 2022

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]