Publisert:

Salhusvegen

I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver Axer Eiendom AS at det vil sendes søknad til Bergen kommune om mindre/små endring eller reguleringsendring, av detaljreguleringsplan for Salhusvegen 90, med planID 61280000, vedtatt 29.04.2015.I gjeldende kommuneplan er området avsatt til bolig. Gjeldende reguleringsplan er i tråd med kommuneplanen og legger til rette for 86 boligenheter fordelt på syv lavblokker.

Ønsket reguleringsendring går ut på å endre arealformålet «boligbebyggelse – blokkbebyggelse» til «boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse». Tiltakshaver ser for seg å etablere ca. 45 – 50 rekkehus innenfor planområdet.

Reduksjon i antall boligenheter/BRA bolig gjør at kravet til parkeringsareal blir redusert. I tillegg vil en med rekkehus ha plass til å etablere bodareal i tilknytning til selve huset og ikke til garasjekjelleren slik det var tenkt i gjeldende plan. Dette fører med seg en frigjøring av areal i de regulerte parkeringsarealene under grunnen og den største av de tre regulerte parkeringsgarasjene, og tilkomsten til denne blir overflødige.

% BRA i en reguleringsplan er makstall for utnyttingen innenfor et planformål eller et planområde. Med omsøkt reguleringsendring vil en etter all sannsynlighet ende opp med en betydelig lavere % BRA. En forholder seg dermed til makstallene og overstiger ikke disse med planlagte tiltak etter reguleringsendringen.

Byggehøyder er på samme måte som % BRA makstall for et arealformål. Planlagte tiltak etter en reguleringsendring vil på noen areal være lik som i gjeldende reguleringsplan og på noen areal vil byggehøyde for tiltakene være lavere. Planlagte tiltak forholder seg til gjeldende plan og vil ikke overstige gjeldende maksimal byggehøyde.

Følgende endringer søkes

Plankart:

  • Reguleringsformålet «boligbebyggelse – blokkbebyggelse» endres til «boligbebyggelse – konsentrertsmåhusbebyggelse»

Planbestemmelser:

  • 3.3 endres slik at det ikke lenger er rekkefølgekrav om å opparbeide tilkomstvei, f_SV02, frem til parkeringsgarasje som ikke vil være nødvendig å bygge nytt boligformål – konsentrerte boliger
  • Krav for minste privat uteoppholdsareal for rekkehusbebyggelse ihht. gjeldende kommuneplan tas inn under § 5.4.4
  • 5.2 endres til «boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse».
  • 5.4.7 – endres fra f_BLK02 til f_BLK01 da det er tydelig at dette er en skrivefeil i vedtatt planbestemmelser.

Merknader:
Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill eller merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokument, innspill og merknader vil bli sendt til Bergen kommune sammen med forslaget til mindre endring/planendring for området.

Frist for innspill/merknader er satt til 4.4.2017.

Videre saksgang:
Dersom planen etter gjennomgang av innspill og merknader kan gjennomføres som en mindre endring vil denne bli sendt Bergen kommune for saksbehandling etter at merknadsfristen er gått ut. Det er ikke krav til utlegging til offentlig høring eller kunngjøring av endelig vedtak. Underretning om vedtak blir sendt til berørte offentlige myndigheter som har hatt merknader, og eiere og festere av eiendommer som dirkete berøres av vedtaket.

Dersom planen må gå som en reguleringsendring vil nødvendig materiell bli utarbeidet og bli sendt til Bergen kommune for saksbehandling etter at merknadsfristen er gått ut. Etter første gangs behandling blir planen lagt ut til offentlig høring i 6 uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Lonaneset bustad

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering for Lonaneset bustad – Lonevåg, gbnr. 13/157, 13/158, 13/159 m.fl., […]

Planavgrensing -Sande, Gulen

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering for Indrevika Feriesenter, gnr. 79, bnr. 3, 5, 19 og […]

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Varslingskart Akkjerhaugen

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i […]