Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Øvre Tellevik

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane. Gnr. 176, bnr. 29 m.fl. Øvre Tellevik, i Bergen kommune. Planarbeidet innebærer endring av plan for Steinestø Industriområde Vei- Boligfelt (planid 50050000).Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Tellevik Eiendom AS er tiltakshaver.
Ard arealplan er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Tellevik, i Åsane bydel, i et eksisterende boligområde. Det er i hovedsak hele eiendommen gnr. 176, bnr. 29, og en del av eiendommen gnr. 176, bnr. 6 som skal reguleres. Del av gnr. 175, bnr. 270 er tatt med for å muliggjøre en kobling for gående og syklende til Hordvikvegen i nord. Ellers er en del annet eksisterende boligareal tatt med, for å justere tilkomster og lignende. Planområdet kobler seg på Tellevikvegen ved krysset Tellevikvegen – Øvre Tellevik. Tellevikvegen, og diverse areal langs veien, er inkludert ca. 150 meter mot sør for dette krysset, og 50 meter mot nord for dette krysset. Veiareal er tatt med for å sikre frisikt og en trafikksikker adkomst til planområdet. Området er i hovedsak uregulert, men berøres lengst nord av plan for Steinestø Industriområde Vei- Boligfelt (planid 50050000). Planen er fra 1965 og berører gnr. 175 bnr. 270, med en vei inn i området. Helt i sør, overlapper planområdet plan for Salhus bro (Nordhordalandsbrua), ny tilførselsvei (planid 8590000). Denne planene er fra 1989, og regulerer deler av Tellevikvegen. Det er vurdert at planen ikke kommer inn under tiltak som skal vurderes etter forskrift om konsekvensutredning.

Planen sitt formål:
Planens formål er å regulere et området til boligformål. Området er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse (del av felt B1) og bebyggelse og anlegg – blandet. I tillegg er noe areal avsatt til LNF-område. Det er i kommuneplanen satt krav om at det skal utarbeides felles reguleringsplan for hele feltet B1. Det vil være vanskelig å få til en helhetlig regulering av hele felt B1, da området i dag allerede er utbygd. Derfor velger man nå og kun regulere en del av B1, i hovedsak er dette den delen som er ubebygd.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 05.06.2015.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Frist:

27. august 2023

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. […]
Plankart Eidsøyra

Frist:

7. januar 2022

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart […]
Varselkart Børøy

Frist:

22. februar 2022

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]