Publisert:

Østre Hopsvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 41 bnr. 602 mfl. Østre Hopsvegen i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Hopsgaarden AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Hop i Fana bydel, og omfatter gnr. 41. bnr. 602 mfl. Planområdet ligger i et etablert boligområde med eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Bybanestoppet Hop og to bussholdeplasser ligger innenfor gangavstand i Nesttunvegen om lag 500 m øst for planområdet. Det ligger også en bussholdeplass ved E39 om lag 500 m vest for planområdet. Hele planområdet grenser til boligområde, med unntak av østre del som grenser mot Hop oppveksttun. Innenfor planområdet er det i dag en enebolig og en garasje.

I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er området satt av til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur. I kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun med planid 15700000 er området hovedsakelig satt av til boligområde og noe friområde. Planområdet er ikke regulert i noen reguleringsplan.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og å legge til rette for boliger – blokkbebyggelse. Det legges opp til at eksisterende enebolig og garasje i planområdet rives. Det legges opp til felles garasje under bakken. Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp, og det vurderes derfor å legge rette for en relativt høy utnyttelse.

Bymiljøetaten har stilt krav om at tilkomstvegen til området, deler av Kloppedalsvegen, må utbedres. Nabotomtene langs Kloppedalsvegen er derfor tatt med i planområdet. Planavgrensningen er satt i samråd med Bergen kommune.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 11.08.2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Skautakleiv

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, […]

Utvidet planavgrensning_Lygra

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven […]