Hopsgaarden AS

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar Hopsgaarden AS. Området ligg i eit etablert bustadområde på Hop i Fana bydel. Det planleggjast for inntil 10 leilegheiter fordelt på to bygg. Busetnaden plasserast rundt eit tun som ligg…

Østre Hopsvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 41 bnr. 602 mfl. Østre Hopsvegen i Bergen kommune.