Publisert:

Frist er satt til:

24. november 2017

Nordre Gommershaugen

Utvidelse av tidligere varslet planområde – begrenset varsling.

Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i desember 2016 og i januar 2017 for Ytrebygda, gnr. 115 bnr. 42 mfl. Nordre Gommershaugen i Bergen kommune.

Planområdet utvides etter krav fra Bergen kommune ved Bymiljøetaten. Kommunen ønsker at det reguleres ytterligere vegareal og grøntareal. Resterende vegareal fra gjeldende reguleringsplan (planID:5500000) bør sikres som offentlig gang- og sykkelveg for å lage en sammenhengende skoleveg til Ytrebygda skole. I tillegg ønsker kommunen å regulere gnr 115 bnr 92 til offentlig friområde for å sikre allmennheten tilgang til Birkelandsvannet.

Tiltakshaver og konsulent:
Marka Utbygging as er tiltakshaver. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Merknader til varsel om utvidelse av planområdet:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 24. november 2017.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

24. november 2017
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]
Varselkart Børøy

Frist:

22. februar 2022

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]
Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]