Publisert:

Næringsområde mellom Totlandsvegen og Hardangervegen.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 44 bnr. 61 mfl. næringsområde mellom Totlandsvegen og Hardangervegen.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Bergen Eiendom-Invest AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as og Forum Arkitekter AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Midttun i Fana bydel, og omfatter gnr. 44. bnr. 61 mfl. Området består av næringsbebyggelse og grenser til boliger i sørøst og til Midtunelva og Hardangervegen i nordvest. Tilkomst til området i dag er både fra Hardangervegen og fra Totlandsvegen. Riksveg 580 går langsmed planområdet og er skjermet med støyskjerm. I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er planområdet satt av til industri/kontor/lager (I/K/L8) og til bebyggelse og anlegg. Planområdet grenser i nord til reguleringsplan for Ulsmågskaret/Ulsmågvegen, Stortorget (Planid 18310000).

Planen sitt formål:
Planens formål er å legge til rette for nye næringsareal som helsebygg og kontorer i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Utbedring av tilkomst og hensyn til vassdrag blir en viktig del av planarbeidet. Endelig detaljregulering vil kunne legge til rette for at en eller flere hus innenfor planområdet kan fjernes. Endelige formål og utnyttelse vil bli avklart i planprosessen.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 08.09.2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Lonaneset bustad

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering for Lonaneset bustad – Lonevåg, gbnr. 13/157, 13/158, 13/159 m.fl., […]

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring etter forenkla prosess for detaljreguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl -N.Bjorøyna, […]

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]

Skautakleiv

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, […]