Publisert:

Metevika

På vegne av tiltakshavar Dag-Rune Eide vil Ard arealplan as med dette varsle om mindre endring av planid 20040011, Del av gnr. 21 bnr. 100, 142, 143 og 144 – Kårtveit.Tiltakshavar ynskjer å få regulert inn ein ekstra bustadtomt innanfor område BF2 i gjeldande plan slik at det vert mogleg å leggje til rette for ein til bustad her, og såleis få ei betre utnytting av området.

Bakgrunn for ynskje om mindre endring av gjeldande reguleringsplan
Gjeldande plan for området planid: 20040011 er allereie utbygd. Tomta innanfor BF2 er forholdsvis stor og bustaden som er bygga her ligg heilt vest på tomta. Den austlege/nordaustlege delen av tomta er ikkje utbygd eller opparbeida  og det er såleis gode tilhøve for å legge til rette for ein ny einebustad her.

Detaljert skildring av den mindre reguleringsendringa
Endringa ein ynskjer å gjere går hovudsakleg ut på å leggje til rette for ein einebustad på austre del innanfor BF2, slik at det totalt vert to einebustader innanfor BF2, istadenfor éin slik som eksisterande plan legg opp til. Dette vil føre til følgjande endringar:

  • Planklart
    Det ver utarbeida nytt plankart for det aktuelle området, BF2, der det er teikna inn nye bygge- og tomtegrenser, samt påført ny utnyttingsgrad og mønehøgd. Mønehøgda som i gjeldande plan var på k+50 er for den eksisterande bustaden sett til k+50,5 som samsvarar med dagens situasjon medan mønehøgda for den nye tomta er sett til k+49 då denne har lågare planeringshøgd enn den eksisterande bustaden i vest.
  • Føresegner
    Alle føresegnene vert behalde men lagt inn i ny mal for Fjell kommune slik at oppsettet for dei vert litt annleis. I § 3.2 i gjeldande føresegner vert BF2 teke ut slik at denne berre omfattar BF1. I dei nye føresegnene vert det lagt til ein ny paragraf, § 5.1.2, der ny utnyttingsgrad for BF2 på BYA 35% er lagt til. Det vert også lagt til ein ny paragraf under § 5.3.1 at for kvar ny bustad som oppførast skal setjast av eit areal på MUA 200 m2.

 

Merknadar til oppstartsmeldinga:
Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den kommande prosessen. Innspel eller merknader som gjeld løysingar eller særskilde behov kan sendast skriftleg til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikkje naudsynt å senda kopi av merknadar til Fjell kommune. Alle mottekne dokument, merknadar og liknande vert sendt kommunen saman med planframlegget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er sett til 24.11.15

Tilsvarande

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. 208, Bnr. 216, Rollandslia, bofellesskap, Reguleringsplan i Bergen kommune. PlanID: […]

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen […]

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla om detaljregulering for […]


Publisert