Ågotnes

Kvernatunvegen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla utviding av plangrensa for detaljregulering for Kvernatunvegen, gnr. 27, bnr. 167, m. fl. – Ågotnes, i Fjell kommune.

Valderhaugane B6

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Valderhaugane B6, gnr. 21, bnr. 106, m. fl. – Ågotnes i Fjell kommune.

Metevika

På vegne av tiltakshavar Dag-Rune Eide vil Ard arealplan as med dette varsle om mindre endring av planid 20040011, Del av gnr. 21 bnr. 100, 142, 143 og 144 – Kårtveit.

Kvernatunvegen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Kvernatunvegen, gnr. 27, bnr. 167, m. fl. – Ågotnes, i Fjell kommune.

Ågotnes – Vindenes

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong reguleringsendring av planID: 19860002 Ågotnes – Vindenes, deler av gnr. 26 og 27, Fjell kommune.

Ågotnes, Maggevarden II

Mindre reguleringsendring av planID 19930003 Maggevarden II