Publisert:

Frist er satt til:

21. juni 2018

Lilandsvegen 90

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 25 Lilandsvegen 90 i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Mec. P. AS er tiltakshaver. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger ved Lilandsvegen i Ytrebygda bydel. Det ligger i et etablert bolig- og landbruksområde. Planområdet omfatter flere eiendommer men det er hovedsakelig innenfor gnr. 111 bnr. 25 en ser for seg en utbygging. Det er tatt med mer areal utover denne eiendommen på grunn av at man har fått krav fra kommunen om å inkluderer hele arealet for I/L 1.1 som ligger i kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland i planområdet. Det er også tatt med noe mer areal utover dette for å kunne tilpasse seg det pågåendeplanarbeidet i nord, Lilandsjordet nord, planid 65730000. Planområdet er på ca. 69,6 daa.

I kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland er planområdet avsatt til industri og lager.

Planen sitt formål:
Planens formål er hovedsakelig å legge til rette for et håndverksbygg innenfor gnr. 111 bnr. 25. En ser for seg to bygg inndelt i seksjoner som kan leies eller kjøpes av håndverksfirma eller lignende. Det vil også blant annet bli sett på tilkomst til gnr.111 gnr. 25, om eksisterende avkjørsel kan utbedres eller om det bør sees på en ny tilkomst. Planarbeidet er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 21. juli 2018.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

21. juni 2018
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Lonaneset bustad

Frist:

22. september 2023

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]
Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]

Publisert