Bendixens vei

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Årstad, gnr. 160 bnr. 409 mfl. Bendixens vei i Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Townhouse AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet, i samarbeid med LINK arkitektur.

Planområdet:
Planområdet ligger på Minde i Årstad bydel, like øst for Wergeland bybanestopp. Planområdet omfatter hovedsakelig 160/409 og 13/43, samt del av gnr./bnr. 160/401, 160/412, og 13/692. Planområdet ligger i et etablert boligområde med eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Innenfor planområdet er det i dag en flermannsbolig med seks boenheter, en garasje, samt parkområde og en midlertidig barnehage. Planområdet inkluderer en del av offentlig friområde, og har til hensikt å regulere dette som midlertidig rigg og anleggsområde for byggefasen.

I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er området satt av til sentrumsformål (S11). I reguleringsplan Årstad, Wergeland (arealplan-ID 19010000) fra 2013 er området avsatt til boligformål og friområde.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og å legge til rette for boliger – blokkbebyggelse. Det legges opp til at eksisterende flermannsbolig og garasje i planområdet rives. Det legges opp til felles garasje under bakken. Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp, og det vurderes derfor å legge til rette for en relativt høy utnyttelse. Planavgrensningen er satt i samråd med Bergen kommune.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 31. august 2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut