Publisert:

Alvøen/Ellingshaugen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Laksevåg, Gnr. 130, Bnr. 34, Alvøen/Ellingshaugen, Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Alvøen Eiendommer AS er tiltakshaver.
Ard arealplan er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Ellingshaugen i Alvøen, i Laksevåg bydel. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 130 bnr. 34, 80 og 81, i tillegg til del av bnr. 1 og 64. Planavgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrensene.
Planområdet er i dag regulert til boliger og barnehage i reguleringsplan Laksevåg, gnr. 130 bnr. 1, Alvøen sentrum (PlanID: 6070000) fra 1983. I kommuneplanens arealdel er arealene avsatt til bebyggelse og anlegg.

Planen sitt formål:
Planens formål er å regulere areal som er regulert til barnehage i gjeldende plan til boligformål. Barnehagen som tidligere ble drevet på eiendommen, ble lagt ned i 2014, og arealet anses for lite til å være drivverdig for barnehage. Det er i området svært god barnehagedekning. Planen har til hensikt å regulere to eneboligtomter på arealet som i dag er regulert til barnehage.

Planen omfatter også to eiendommer som i dag er regulert til enebolig i gjeldende reguleringsplan. Det er planens hensikt å se på gjeldende bestemmelser, og tomtedelingen mellom disse to eiendommene, for å kunne lage en plan som er bedre tilpasset dagens krav til utforming av boliger.

Planarbeidet legger altså opp til å regulere to nye eneboligtomter, og gjøre justeringer i gjeldende reguleringsplan for to eksisterende eneboligtomter i en felles reguleringsplan. Hensyn til eksisterende bebyggelse og kulturmiljø i Alvøen vil være svært sentralt i planarbeidet.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 15.05.2015.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nilsvikhaugane […]

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla om detaljregulering for […]

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen […]

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]