UTVIDELSE AV DETALJREGULERING FOR LYGREN INDRE – BEGRENSET VARSLING

Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Det vart varsla om brev til offentlege instansar og naboar, og på nettsida til ard arealplan AS, samt i Strilen den 11.01.2022. Merknadsfrist var 22.02.2022. Planområdet utvidast no etter innspel frå Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland som kom ifm. varsel om oppstart. Det er ynskjeleg at ein tar med område F2 (sjå vedlegg

Furhovden

NY VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det på nytt skal setjast i gong detaljregulering for Furhovden, gnr. 144 bnr. 1 mfl., i Alver kommune. Førre varsling var i 2010. Bakgrunnen for at planarbeidet stoppa opp i si tid, var at ein venta på godkjenning av Statens vegvesen si vegplan for fylkesvegen. Tidlegare innsendte merknadar frå 2010 vert tatt med inn i det vidare planarbeidet.