Steingardsvegen

Reguleringsplanen for Steingardsvegen vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

Reguleringsplanen er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av Øygarden Tomteselskap as.

Planframlegget legg til rette for etablering av eine- og tomannsbustader, til saman 10 nye bustadeiningar med tilhøyrande leike- og uteopphaldsareal. Planområdet ligg i eit etablert bustadområde ca. 2 kilometer frå lokalsenteret Ågotnes, der ein finn ulike handels- og servicetilbod.

Skriv ut