Publisert:

Jydalen – Fammestad

Reguleringsplan for Jydalen – Fammestad vart godkjent 29. mars 2017 i kommunestyret i Lindås.Hovudføremålet med planen er å legge til rette for oppføring av inntil sju nye bustadhus – anten som sju einebustadar med moglege sekundærbueiningar, eller fire einebustadar med moglege sekundærbueiningar  og inntil tre tomannsbustadar – på gbnr. 24/4. Dei nye bustadhusa vil knyte seg på eksisterande vegtilkomst frå FV 397. Det er lagt opp til leikeareal innanfor planområdet, sett av areal til naturføremål, samt vist vidareføring av eksisterande landbruksareal.

Ard arealplan as har utarbeidd planen for NHB Bolig Vest AS.

Tilsvarande

Stavkirkevegen

Stavkirkevegen

Reguleringsplanen for Stavkirkevegen vart vedteke av bystyret i Bergen 22.06.2022. 

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]