Fammestad

Jydalen – Fammestad

Reguleringsplan for Jydalen – Fammestad vart godkjent 29. mars 2017 i kommunestyret i Lindås.

Reguleringsplanar i Lindås kommune

Tre reguleringsplanar til slutthandsaming i Lindås kommune.

Jydalen, Fammestad

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong reguleringsplanarbeid for Jydalen, Fammestad, del av gnr. 24, bnr. 4 m.fl., Lindås kommune.