Helgeseter boliger

Reguleringsplan for Helgeseter boliger ble vedtatt i bystyret i Bergen onsdag 16/11-2016.

Planen legger til rette for 32 nye seniorboliger ved Helgeseter i Sædalen, Bergen kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid med b+b arkitekter as for Stiftelsen Virksomheten Helgeseter.

I planprosessen har vi lagt høy vekt på estetikk. De nye byggene skal ligge lavt og naturlig i terrenget. Kollen i nord og sør vil bli beholdt, og bebyggelsen legges ned mellom disse for å beholde en mest mulig naturlig silhuett i landskapet. Bebyggelsen er planlagt med naturmateriale (trepanel og naturstein), for å gjøre fremtoningen av mest mulig naturlig og i harmoni med naturen.

Planforslaget innebærer en omdisponering av LNF og boligformål. Det er vektlagt av planen sikrer allment tilgjengelig med gangbare traséer, som kobler viktige målpunkt og rekreasjonsområder. Koblingen gjennom området brukes som skolevei for barn som går fra Øvre Sædalsvegen og mot øst og Sædalen barneskole. Her har planforslaget regulert bort biltrafikk på store deler av strekningen, og dette vil gi en sikrere skolevei enn dagens situasjon.

Skriv ut