Publisert:

Eikhovden-Ostereidet

Reguleringsplanen for Eikhovden-Ostereidet vart vedteken i Lindås kommunestyre  9.mars 2017.

Planen er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av NHB Bolig Vest AS.

Planframlegget legg opp til 28 nye hovudbustadeiningar og maksimalt 10 sekundæreinignar i eit område som ligg sentralt til på Ostereidet like ved både skule, barnehage og idrettsplass og om lag 500 meter frå Ostereidet, eit lokalsenter i Lindås kommune. Planområdet ligg i eit etablert bustadområde med i hovudsak einebustader. Planframlegget opnar for eine- og tomannsbustader og sikrar opparbeiding av fortau langs med Eidavegen og soleis trygg skuleveg for eksisterande og framtidige bustadområde i Dyrhovden og Eidavegen søraust for Ostereidet skule.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.