Bruvoll camping, Lindås kommune

Vedtatt plan
Detaljreguleringsplan for Bruvoll camping i Lindås kommune vart vedtatt i kommunestyret 19. februar 2015.

Campingplassen var opphaveleg attåtnæring på gardsbruket Bruvoll og har eksistert sidan 1980. Som attåtnæring har ein operert nokså fritt på eigedomen, utan at Lindås kommune har registrert søknader om byggeløyve eller innspel om endringar i samband med rulleringar av kommuneplanen. Campingplassen har soleis vorte utvida utanfor det som i kommuneplanen er avsett til næringsføremål. Reguleringsplanen fangar opp desse avvika og legg til rette for eventuelle framtidige behov for utviding ved mellom anna å regulere tilsaman 23 punktfeste for campinghytter/ campingvogner i plankartet.

Jostein Konglevoll har vore tiltakshavar for reguleringsplanarbeidet.

Sjå plandokumenta hos Lindås kommune her: Lindås kommune

Skriv ut