Publisert:

Straumsfjellet

Detaljreguleringsplan for Straumsfjellet vart godkjent i kommunestyret i Fjell kommune den 27.09.2018

Tiltakshavar er B Telle Eigedom As.

Planområdet er på om lag 16 dekar, og ligg søraust for Straume sentrum. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for 5 bustadblokker som samsvarer med overordna plan om høg utnytting av tomta. Planen legg til rette for oppføring av 83 nye bustadeiningar, leikeplassar, grøntareal, stiar, vegar og parkering.

 

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert