Publisert:

Heiane

Detaljreguleringsplan for Heiane ble godkjent i Bergen bystyre den 21.03.18.

Planen blir annonsert godkjent i Bergen Tidende den 7.04.18 med klagefrist satt til 29.04.18.

Planen tilrettelegger for 12 nye boliger og ny adkomstvei til nye og eksisterende boliger på Heiane.

Forum Arkitekter as og Ard arealplan as (konsulenter) fremmet på vegne av Heiane 25-27 AS (forslagsstiller) planforslag for Heiane i Åsane bydel. Planområdet utgjør ca. 4,1 dekar og ligger sentralt i Åsane, nord for krysset Åsamyrane–Heiane.

Planforslaget forutsetter rivning av 2 eksisterende eneboliger med tilhørende garasjer.

Planforslaget omfatter 12 nye boenheter fordelt på tre bygninger på to etasjer. Parkering er under bakkenivå og skal tilrettelegges for lading av kjøretøy. Kravene til universell utforming og tilgjengelighet skal ivaretas.

Dagens trafikale situasjon endres til det bedre gjennom forslagets plangrep med veikryss og adkomstveg med akseptable stigningsforhold. Adkomstveg legges utenfor felles uteoppholdsareal med hensyn til trafikksikkerhet.

Fra planområdet frem til friområdet øst for Heiane skal det anlegges offentlig turvei, i form av gruset gangvei uten hindringer.

 

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]