Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Filer:

Storbotn

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Storbotn i Åsane, gnr. 185, bnr. 647, m fl. Bergen kommune.Oppstart av reguleringsplanarbeid for Storbotn ble først varslet 01.10.13 i brev til grunneiere, naboer og aktuelle private og offentlige instanser. 05.10.13 ble reguleringsplanarbeidet varslet i Bergens Tidende. Det er nå blitt behov for å utvide planområdet i nord og øst og det blir derfor sendt ut en ny varsling.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Vestlandske boligbyggerlag er tiltakshaver.
Ard arealplan as i samarbeid med b+b arkitekter as er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er på ca. 32 daa og ligger sentralt i Åsane bydel i en skogkledd skråning ved bunnen av fjellet Morvikvarden like opp til etablert bebyggelse. Planområdet er avgrenset av vegen Morvikbotn i vest og sør.  I øst og nord grenser planområdet til Morvikvarden. Planområdet er i dag ubebygd.

Dagens planstatus for området:
Planområdet er regulert i gjeldende plan 4370000 (vedtatt 21.11.89) til blokkbebyggelse/ terrassehus og rekkehus.

Planen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for boliger. Da det er ønskelig med en annen plassering av boenhetene enn det gjeldende plan legger opp til blir det gjennomført full reguleringsplanprosess. En vil samtidig endre bebyggelsen fra blokkbebyggelse/ terrassehusleiligheter for det aktuelle området til rekkehus. Det er mulig det kan bli plass til noen eneboliger lengst mot nord.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 13. august 2014.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Planavgrensing -Sande, Gulen

Frist:

31. desember 2022

Detaljreguleringsplan for Indrevika Feriesenter, Sande i Gulen

I samsvar med plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast det om oppstart av detaljregulering […]
Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]
Auredalen varslingskart

Frist:

19. februar 2024

Detaljregulering for Auredalen, Bjørnafjorden kommune

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]