Publisert:

Frist er satt til:

21. mai 2021

Sandviksveien 94 – utvidelse av planområde

UTVIDELSE AV TIDLIGERE VARSLET PLANOMRÅDE.

Det vises til varsel om oppstart av reguleringsarbeid i januar 2021 for Bergenhus, gnr. 168 bnr. 2009 mfl. Sandviksveien 94. Planarbeidet ble varslet i henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8. Det ble varslet med brev til offentlige instanser og naboer, og på nettsiden til Ard arealplan AS, samt i Bergens tidende den 30. januar 2021. Merknadsfrist var 14.03.2021.

Planområdet utvides nå etter innspill fra Bymiljøetaten som kom ifm. varsel om oppstart. Det er ønskelig at det skal reguleres fortau langs tomten samt at avkjørselen til torget skal kunne reguleres som gjennomgående fortau for å gi prioritet til myke trafikanter i trafikkbildet.

Tiltakshaver og konsulent
Gelco og Grevstad Hotelleiendom AS er tiltakshaver.
Ard arealplan AS i samarbeid med Forum Arkitekter AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet
Planområdet ligger langs Sandviksveien og Måsekjærveien på Sandviken i Bergenhus bydel. Planområdet ligger i et eksisterende bolig- og næringsområde som i hovedsak består av ulik blokkbebyggelse.
Området er avsatt til byfortettingssone (BY, sone 2) i KPA 2018. Planområdet blir også omfattet av hensynssone for kulturmiljø (H570_7).
Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommen gnr. 168 bnr. 2009. og har en størrelse på ca. 3,4 daa. Vegareal og tilleggsområder rundt hoved eiendommen er inkludert for å erstatte (deler av) eldre reguleringsplaner og for å tilpasse seg til grenser fra pågående planer. Planforslaget skal erstatte plan 15620003. Deler av plan 15625200 og 60390000 inngår i foreslått planavgrensning. Plangrensen er satt i samarbeid med Bergen kommune. Renovasjon og sykkelparkering vil løses innenfor planområdet.

Planen sitt formål
Formålet med planen er å tilrettelegge for ca. 50 studentboliger i deler av eksisterende bygg på eiendommen. I dag er deler av bygget regulert til hotell. Studentboligene skal eies og driftes av Studentskipnaden på Vestlandet (Sammen). Endringen gjelder hovedsakelig den delen av det eksisterende bygget på eiendommen som eies av tiltakshaver og er regulert til hotell.  Næringsseksjon går fra eiendommens første til femte etasje. Planforslaget er vurdert til ikke å kreve behandling etter forskrift om konsekvensutredning.

Formål med utvidelse av planområdet
Innkjørsel til tomten fra Måseskjærveien skal reguleres slik at den samsvarer med eksisterende planer og for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter ved å regulere avkjørselen til torget som gjennomgående fortau. Dette vil gi myke trafikanter hovedprioritet ved kryssing av avkjørselen.

Merknader til varsel om utvidelse av planområdet
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan AS
c/o Spaces Media City, Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

E-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist
Frist for merknader er satt til 21. mai 2021.

Videre saksgang
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter 1. gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

21. mai 2021
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Reguleringsendring Sætveit

Frist:

7. april 2022

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På […]
Skautakleiv

Frist:

28. mars 2023

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for […]
Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Frist:

15. oktober 2023

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, […]
Varselkart Molløesmauet

Frist:

29. april 2022

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]