Publisert:

Paradis BB1

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 13 bnr. 175, 179 og 200, Paradis i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Jacob Kjøde Boligeiendom AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as og Link Arkitektur AS er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger sentralt plassert på Paradis i Fana bydel, og omfatter gnr. 13 bnr. 175, 179 og 200. Planområdet ligger i nærheten av gode gang- og sykkelforbindelser, samt god kollektivdekning og bybanestopp. Innenfor planområdet er det i dag tre eneboliger. I kommuneplanens arealdel for 2010-2021 er området satt av sentrumsformål. I områdeplanen for Paradis sentrum, planid 60760000, er området avsatt til boligformål (BB1).

Planen sitt formål:
Planens formål er å legge til rette for boliger – blokkbebyggelse. Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp, og det vurderes derfor å legge rette for en relativt høy utnyttelse. Det kan i tråd med områdeplanen for Paradis sentrum reguleres for blokkbebyggelse i planområdet, og endelig detaljregulering vil kunne legge til rette for at en eller flere eneboliger innenfor planområdet kan fjernes. Endelige formål og utnyttelse vil bli avklart i planprosessen.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 25.08.2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Plankart Eidsøyra

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og […]

Varselkart Molløesmauet

Molløesmauet

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Bergenhus, gnr. 166, Bnr. 734 m.fl. […]

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]