Publisert:

Øvre Grensedalen

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang detaljregulering for gnr. 4 bnr. 1174 m. fl. Øvre Grensedalen, Askøy kommune.

Med privat detaljreguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter §§ 12-1 og 12-3, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ, avklarer dette med kommunale styresmakter, og deretter utarbeider detaljreguleringsplan. Forslag til plan blir sendt kommunen for første gangs saksbehandling, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for politisk vedtak.

Tiltakshaver:
Florvaag Bruk Bolig AS er tiltakshaver.
Ard arealplanas er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Grensedalen på Erdal i Askøy kommune og omfatter gnr. 4/ bnr. 1174 m. fl. Planområdet er vist i kartet vedlagt.

Planen sitt formål:
Området er i dag ikke regulert. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for tiltaket.

Merknader til oppstartmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Askøy kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 1. nov. 2012.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet. Deretter blir det sendt til Askøy kommune for saksbehandling.

Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, […]

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i […]

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På vegne av tiltakshavar Brødrene Handegard Eigedom AS søkjer Ard arealplan […]

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]


Publisert