Publisert:

Nyhavnsveien

I samsvar med plan– og bygningsloven (pbl) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver Akasia Eiendomsforvaltning AS, Bymuseet i Bergen og Selvaag Bolig AS at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring eller mindre endring, av deler av reguleringsplanen for BERGENHUS GNR 168 BNR 1063 m. fl., SANDVIKEN, NYHAVNSBUKTEN med planID: 18200000, vedtatt 21.09.2009.Reguleringsplan:
En endring av reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

En mindre endring av reguleringsplan har ikke de samme kravene til dokumentasjon som en vanlig reguleringsendring. Avhengig av type endringer og konsekvensene av disse vil en mindre reguleringsendring kunne vedtas av planadministrasjonen i Bergen kommune.

Om plansaken blir behandlet som en reguleringsendring eller en mindre endring er avhengig av hvilke tilbakemeldinger denne varslingen og en begrenset høringsrunde fører med seg.

Planområdet:
Planområdet ligger ved Nyhavnsveien nr. 4 og nr. 6 like nordvest for hovedinngangen til Gamle Bergen Museum. Planområdet tar med seg deler av Nyhavnsveien i øst og strekker seg mot nye boliger i Nyhavn i vest. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 168, bnr. 929, 2075, deler av 2003, deler av 925 og deler av 2141.

Formålet med planendringen:
Tiltakshaverne ønsker å gjøre diverse mindre endringer/justeringer i gjeldende plan. De planlagte endringene utfordrer i liten grad gjeldende plan. Endringene vil kun føre til mindre justeringer i plankartet og i planbestemmelsene.

En ønsker blant annet å justere den regulerte gangvegtraseen mellom AB1 og AB2/AF noe. Bakgrunnen for justeringen av gangvegen er å unngå de store terrenginngrepene etablering av regulert trapp ned mot Nyhavnsbukten ville ført til. En ønsker nå å legge en trapp utenpå fjellet og oppgradere eksisterende gangveg, som ligger godt i terrenget i retning av Øvre del av Nyhavnsveien, til gangveg.

Det vil gjennomføres en ny vurdering av begrensningene og mulighetene innenfor formålene AB1 og AB2/AF i forbindelse med gjennomført arkitektkonkurranse for ny barnehage og nytt visningssenter for Gamle Bergen museum. Blant annet vil nytt visningssenter, som er regulert under grunnen flyttes over bakken. Det vil trolig være nødvendig å endre på byggegrenser, men en vil holde seg innenfor regulerte høyder og maksimal utnytting i gjeldende reguleringsplan.

Endringsprosessen vil videre se på parkeringsløsninger og tiltak for eventuell opprydning av parkeringssituasjonen i Nyhavnsveien. I tillegg vil en se på snuareal, tilkomst og andre deler av den interne trafikkavløsningen i området mot Nyhavnsvegen og i Nyhavnsvegen knyttet opp mot barnehage- og museumsaktivitet.

Reguleringsendringen vil føre til endringer/justeringer i både plankart og planbestemmelser, men endringene anses å være av så liten betydning, at det vil bli vurdert å håndtere saken som en mindre endring.

Merknader:
Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill eller merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokument, innspill og merknader vil bli sendt til Bergen kommune sammen med forslaget til mindre endring/planendring for området.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 30. august 2017.

Videre saksgang:
Dersom reguleringsendringen etter gjennomgang av innspill og merknader blir vurdert til å kunne gjennomføres som en mindre endring vil det innhentes uttale fra berørte myndigheter, og eiere/festere av eiendommer som direkte berøres av et vedtak om mindre endring. De berørte partene vil kunne uttale seg til justert plankart, justerte planbestemmelser og en forenklet planbeskrivelse, som tar for seg de aktuelle endringene og konsekvensene av disse. Etter en slik høringsrunde blir den mindre reguleringsendringen sendt til Bergen kommune for saksbehandling.

Dersom planen må gå som en reguleringsendring vil nødvendig materiell bli utarbeidet og bli sendt til Bergen kommune for vanlig saksbehandling, offentlig høring og politisk behandling.

Tilsvarande

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Varselkart Børøy

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Børøy […]

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen […]

Varslingskart Tellnes næringspark

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Tellnes næringspark- Gbnr. 53/109 m.fl. […]