Publisert:

Nordre Gommershaugen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Ytrebygda, gnr. 115 bnr. 42 mfl. Nordre Gommershaugen i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Marka Utbygging as er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Sandsli i Ytrebygda Bydel, og omfatter gnr. 115 bnr. 42. mfl. Planområdet ligger i dag i et etablert sammensatt område med eneboliger, næringsområde og skole. Bybanestoppet Sandslimarka ligger om lag 600 m nord for planområdet og det er bussholdeplasser ved Sandsligården og Flyplassvegen like i nærheten. Deler av tilgrensende veiareal er inkludert i planområdet for å sikre frisikt og adkomst til planområdet. Innenfor planområdet er det i dag en enebolig og garasje. I vest avgrenses boligområdet av Birkelandsvannet og i øst er området preget av større kontorbygg. I sør ligger Biltema med store områder for overflateparkering. Planområdet er på ca. 9 daa og er i kommuneplanens arealdel satt av til bebyggelse og anlegg. Gjeldende reguleringsplan for området planid: 5500000 YTREBYGDA.GNR. 115 BNR. 11,14,15, GNR. 116 BNR. 5, 8, M.FL. BIRKELANDSVATNET ble vedtatt i 1981. Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til frittliggende eneboliger.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og å legge til rette for boliger – blokkbebyggelse. Det legges opp til at eksisterende boliger på Nordre Gommershaugen 7 og 9 rives. Det vurderes i planprosessen å legge til rette for en relativt høy utnyttelse, med tanke på nærhet til skole, bybane og andre offentlige servicetilbud. Ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren med hensyn til byggehøyder, og planprosessen avklarer endelig utforming og utnyttelse.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 20. januar 2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Skautakleiv

Varsel om oppstart av Skautakleiva- Klokkarvik

I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av detaljregulering for Skautakleiva – Klokkarvik, Gbnr. 105/130, 105/289 mfl. – Sund Prestegard, […]

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen […]

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]