Publisert:

Marineholmen på Møhlenpris

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang reguleringsendring for reguleringsplanen «Bergen, Thormøhlensgate, gnr 164 bnr350 351, 353, 359, 1403, 1416, og 1417 Marineholmen.» Plannr. 18250000. Vedtatt 27.04.09.

Med reguleringsendring menes:
Endring av reguleringsplan skal utarbeides etter de samme prosesser som utarbeiding av ny plan. Det betyr at oppstart, varsling, utarbeiding av reguleringsendring og behandling av endring, på alle punkter er de samme som ved utarbeiding av reguleringsplan etter §§ 12-1, 12-2, 12-3.

Med privat reguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter §§ 12-1 og 12-3, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ, avklarer dette med kommunale styresmakter. Forslag til plan blir sendt kommunen for første gangs saksbehandling, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for politisk vedtak.

Tiltakshaver:
Teknoholmen as er tiltakshaver.
b+b arkitekter og Ard arealplanas er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Marineholmen på Møhlenpris i Thormøhlens gate 47-49.

Planen sitt formål:
Formålet med reguleringsendringen er å regulere en ny avkjørsel fraThormøhlens gate til regulert gatetun T14, tilrettelegge for kjøring til nytt inngangsparti ved kjøreveg T2, og å bryte regulert kjøreveg T2 for gjennomkjøring. Det foreslås også å øke BRA fra 300% til 400% i deler av planområdet som vil gi en økning i BRA fra ca. 27000 m2 til ca. 36000 m2, og øke maksimal byggehøyde til kote 26 (24,5m over bakken). Økningen av BRA er vurdert til ikke å komme i konflikt med KU-forskriften.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for tiltaket.

Merknader til oppstartmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 6. jan. 2013.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet. Deretter blir det sendt til Bergen kommune for saksbehandling.

Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Varselkart Børøy

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for Børøy […]

Lonaneset bustad

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering for Lonaneset bustad – Lonevåg, gbnr. 13/157, 13/158, 13/159 m.fl., […]

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen […]

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. – N. Bjorøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14 andre ledd, varslar vi om endring etter forenkla prosess for detaljreguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl -N.Bjorøyna, […]


Publisert